Winners : 2017

Mr. and Mrs. Ashraf Motiwala
Mr. and Mrs. Ashraf Motiwala at Retail Jeweller India Awards 2017
Pankaj Khurana, Aashray Khurana, Prerna Khurana, Sahil Khurana, Drishti Khurana and Salil Khurana
Pankaj Khurana, Aashray Khurana, Prerna Khurana, Sahil Khurana, Drishti Khurana and Salil ...
Paulomi Sanghvi
Paulomi Sanghvi at Retail Jeweller India Awards 2017
Suhail and Shakar Kedia
Suhail and Shakar Kedia at Retail Jeweller India Awards 2017
Triveni Vinod, Vinod Hayagriv and Soma Bhatta
Triveni Vinod, Vinod Hayagriv and Soma Bhatta at Retail Jeweller India Awards 2017
Varun Mehta and Nakshatra Mehta
Varun Mehta and Nakshatra Mehta at Retail Jeweller India Awards 2017
Vinisha Tulsiani and Deepak Tulsiani
Vinisha Tulsiani and Deepak Tulsiani at Retail Jeweller India Awards 2017